Home » news » Applications » Water pipe » (2017) 05 Zhangzhou Minhua Construction Engineering Co., Ltd. Hua'an County Dongjiang Bridge Crossing 315RC Pipe

(2017) 05 Zhangzhou Minhua Construction Engineering Co., Ltd. Hua'an County Dongjiang Bridge Crossing 315RC Pipe

Views: 0     Author: Site Editor     Publish Time: 2020-02-25      Origin: Site

(2017) 05 Zhangzhou Minhua Construction Engineering Co., Ltd. Hua'an County Dongjiang Bridge Crossing 315RC Pipe


Picture 8

Picture 9

Quick Links

About Hengjie

News Center

contact us

0591-85685087
fjhj@fjhj.cn
Yuxi Industrial Zone, Yuxi Town, Fuqing City, Fujian Province
Fax: 0591-85680992


social media

©2020 Fujian Hengjie Plastic New Material Co., Ltd. All rights reserved